Sommer betyr forventninger om ferietid og positive opplevelser. Ikke alle barn får mulighet til å dra på ferie i like stor grad som andre. De fleste foreldrene jobber store deler av sommeren og mange barn blir gående uvirksomme hjemme uten noen voksenpersoner å forholde seg til store deler av sommeren. Prosjektet ønsker å gi disse barna erfaringer og opplevelser å vokse på.

Aktiv sommer fikk 3.premie i Sosial- og helsedirektoratets utdeling av Det Nytter Prisen 2006. Dette viser at Aktiv sommer med sin organisering er unikt i Norge. Prosjektet gjennomføres i nær kontakt med frivillige lag og organisasjoner samt lokale aktører av ulikt slag.
Deltagerne rekrutteres gjennom direkte informasjon på skolen, med invitasjon til å søke plass. Det er også annonse i lokal media og på Nordkapp kommunes hjemmesider.
 
Prosjektets formål og mål
Prosjektet har som formål å fremme positive sommeropplevelser for barn og ungdom i fellesskap med andre, der lek, naturopplevelser miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur, fysisk aktivitet og praktisk læringer er de viktigste elementene i tiltaket.
Prosjektets mål er å gi deltagerne
  • Kunnskap, bevissthet og tilhørighet til lokalhistorie og lokalkunnskap
  • Større miljøbevissthet
  • Fysisk aktivitet gjennom lek og naturopplevelser
  • Bedre forståelse for ulike kulturer og etnisiteter
  • Respekt for hverandres ulikheter gjennom å inkludere og integrere flyktninger, funksjonshemmede og barn med særskilte behov.
Organisering
Prosjektets eier er den tverrfaglige samarbeidsgruppen for barn og unge i Nordkapp kommune. Prosjektansvarlig er Nordkapp kommune og prosjektleder er Anne Sivertsen, leder for NAV Nordkapp. Det er etablert en prosjektgruppe med ansvaret for aktivitetsinnholdet i prosjektet. Denne gruppen er sammensatt av andre offentlige etater og friluftsorganisasjoner. 
Prosjektet ansetter for prosjektperioden to hovedturledere for prosjektperioden samt to skoleungdommer over 16 år som assisterende turledere. I tillegg til prosjektets egne ansatte er det alltid flere voksne til stede under de ulike arrangementene. Det satses også på samarbeid med lag og organisasjoner som fremmer friluftslivet. Prosjektet vil også søke om at kommunalt ansatte som ønsker å bruke en dag av sin arbeidstid til dette forebyggende tiltaket, får mulighet for det av sin arbeidsgiver.
Aktivitetene i ”Aktiv sommer
Lek, naturopplevelser og praktisk læring er hovedelementene i de ulike aktivitetene i prosjektet.  I løpet av to uker får 50 deltagerne være med på ulike og spennende aktiviteter. 
Prosjektet arbeider bevisst med å sikre en god aldersspredning på deltagerne fra 4. til 10. klasse.