Forslag til reguleringsplan for Holmen 1 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for tilbygg til det eksisterende Nordeabygget for ominnredning og bruk for Nordkappmuseet. Planforslaget med tilhørende dokument er lagt ut nedenfor. Høringsperioden skal være minimum 6 uker. Frist for innspill settes til fredag  20. juni 2014. Høringsuttaler må være i skriftlig form og sendes til Nordkapp kommune senest 20.06.2014.

Detaljregulering Holmen 1.pdf