"Den trygge havnen"
Helse- og omsorgstjenesten er for tiden inne i et større organisasjonsutviklingsprosjekt. Prosjektet dreier seg i hovedsak om å utvikle og endre helse- og omsorgstjenesten slik at Nordkapp kommune får mest mulig bærekraftige tjenester i fremtiden.  Det legges vekt på å utvikle en endret tjenesteprofil fra institusjonsdrift til mer hjemmebaserte tjenester.

Bakteppe er at alle har et grunnleggende ønske om å være selvstendige og aktive hele livet. Helse- og omsorgstjenesten skal videreutvikle en mobiliseringskultur rundt egenomsorg og brukermedvirkning som bidrar til at brukerne selv kan vurdere og igangsette relevante og nødvendige tiltak relatert til egen helse. Der bruker selv ikke er stand til det skal fagpersonell iverksette kompenserende tiltak slik at grunnleggende behov for helse- og omsorgstjenester. blir ivaretatt.
Helse- og omsorgstjenesten må derfor ha en utforming og organisering som ivaretar en slik utvikling. En større grad av fleksibilitet blant ansatte og i hele tjenestetilbudet, samt en mer helhetlig samhandling på tvers av alle nivåer vil være nødvendig. Tidlig innsats og førstegangssamtale med fokus på hverdagsrehabilitering skal være et bærende prinsipp.

Kontaktinformasjon:

Helse- og omsorgssjef 
Anne- Trine Elde
Tlf:       78 47 67 03
Epost: AnneTrine.Elde@nordkapp.kommune.no

Kommuneoverlege 
Erik Langfeldt
Tlf: 
​Epost: 

NAV leder 
Anne Sivertsen
Tlf:      90929361​
Epost:  anne.gudrun.sivertsen@nav.no