Arealplanen skal avløse eksisterende arealdel, vedtatt 25.06.2002. Den nye arealdelen gjelder for hele kommunen unntatt området Storbukt og Honningsvåg som vil bli omfattet av en egen kommunedelplan. Høringsperioden for arealdelen bir fra 23.12.2015 til 26.02.2016

Oppsummering av planens innhold:

«Nordkapp kommune avsluttet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i 2014. I samfunnsdelen er det satt tydelige mål og føringer for fremtidig arealpolitikk i kommunen. Kommuneplanens arealdel har som mål å følge opp disse føringer ved å tilrettelegge for ønsket utvikling.

Arbeidsplasser og befolkningstall går som regel hånd i hånd, og ett av de helt sentrale momenter i den nye arealdelen er å legge til rette for at Nordkapp kommune kan utnytte de naturgitte fordeler som kommunen har. Det vil si at Nordkapp kommune i tillegg til eksisterende næringer med reiseliv og fiske/oppdrett som noen av de viktigste bærebjelkene, også vil legge til rette for virksomhet og anlegg knyttet til petroleumsvirksomhet. Planen skal legge til rette for at fiskeri og havbruk kan utvikles i samhandling med virksomhet knyttet til olje og gass.

Mens den gamle kommuneplan stort sett stadfestet eksisterende arealbruk er den nye arealdel en mer offensiv plan. De største endringer i planen er 2 større områder til næringsformål på Magerøya. Videre er det avsatt et nytt område til bebyggelse på Sarnes og definert 4 områder på fastlandet som kan videreutvikles til hyttefelt.»

Plandokumentene kan lastes ned her:

Planbeskrivelse .pdf

Plankart.pdf

Nordkapp-bestemmelser og retningslinjer.pdf

Konsekvensutredning.pdf

ROS-analyse.pdf

Temakart Fare og flyplass.pdf

Temakart Rein og natur.pdf

Plankart med ring rundt områder med ny arealbruk.pdf

Liste over eksisterende reguleringsplaner.xlsx

Spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Vegard Juliussen, tlf 78476546 eller på e-post vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no