Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig ettersyn av Områderegulering Nordkapphalvøya

Offentlig ettersyn av Områderegulering Nordkapphalvøya      

Fast utvalg for plansaker har i møte 28.06.2018 vedtatt å sende forslag til Områderegulering Nordkapphalvøya på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget ble først vedtatt sendt på høring 04.01.2018. Med bakgrunn i innkomne innspill har planutvalget ønsket å endre planforslaget for å være tydeligere på hvordan planens formål om økt lokal og regional verdiskaping best kan oppnås.

Foreslåtte endringer er som følger:

  • Tilrettelegging av tursti til Tunes tas ut av planen
  • Offentlig parkering o_SPA2 reduseres og arealformål endres
  • Lagerbygning BL1 tas ut av planen
  • Parkering Hornvika o-SPA3 tas ut av planen
  • Parkeringsområde SPA1 reguleres til offentlig formål

Planbeskrivelsen er påført et oppsummeringskapittel (kapittel 9) hvor bakgrunn for foreslått erverv av arealene behandles. Plan- og bygningslovens kapittel 12 forutsetter at mål og hensikt er formulert. Kommunens konkrete mål bør fremgå av plandokumentene slik det er gjort i kapittel 9 i planbeskrivelsen.

Formål med planen

Nordkapp er viktig for kommunens identitet og næringsliv. Det fremgår av planprogrammet at det er et mål at det skal tilrettelegges for økt verdiskaping blant annet ved at lokalt næringsliv skal ha økt tilgang til platået.

Det er et mål at planen skal bidra til økt offentlig kontroll med området, både i forhold til tilgjengelighet, parkering, opparbeidelse, utbygging og bruk av området.

Offentlig kontroll av trafikk- og parkeringsarealene er viktig for hvordan parkering prises og styres for at belastning på veiareal, parkering og utmark fremstår som forsvarlig. Det er viktig at parkering og trafikkavvikling på platået utformes på en måte som maksimerer nytten for lokalsamfunnet.  

Kommunen vurderer å sikre seg bedre rettigheter for å kunne ha kontroll på prisnivået for adgang til området og for å forvalte arealene for fellesskapets beste. Offentlig tilgjengelighet til utmarka kan sikres gjennom offentlig eieform. Dette gir muligheter for kommunen til selv forestå innkreving og forvaltning av midlene fra løyve gitt etter friluftsloven § 14.

Endring av reguleringsplan omfattes av Plan- og bygningsloven § 12-14, første ledd:

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.

Det betyr at planforslaget med endringer skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill skal være minimum 6 uker. Det betyr at tiltak som ikke omfattes direkte av endringsforslagene også skal høres, hvilket betyr full høring.

Dette er altså en ny høring. Dersom de som leverte innspill til forrige høring ønsker opprettholde sitt opprinnelige innspill, ber vi at det gis beskjed om dette. 

Det er av stor viktighet for kommunen at høringsinstansenes syn på kommunens mål med planen og planforslagets arealformål og eierform gis en grundig behandling i innspillene.

1. Saksfremlegg PDF document ODT document

2. Beskrivelse

3. Kart

4. Bestemmelser

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens sentralbord telefon nr.: 78 47 65 00

Frist for innspill settes til 2. september 2018

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk