Kommunen har et ansvar for å forvalte arealer og naturressurser i hele kommunens område. Dette gjøres både ved at kommunens planavdeling selv lager arealplaner eller behandler forslag fra grunneiere eller andre private aktører som planlegger utbygging. Arealplanlegging og forvaltning handler også om å ta vare på naturområder og naturressurser både mht vern og friluftsliv. Arealplanleggingen styres i hovedsak gjennom plan- og bygningsloven. Planlegging i Nordkapp er utfordrende blant annet fordi det er lite av egnet areal til nye byggeområder. Korte avstander mellom fjell og sjø legger naturlige begrensninger for videreutvikling av sentrale områder. 

Kontaktinformasjon for plan:
Kommuneplanlegger Vegard Juliussen
Telefon: 78476546
Epost: Vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no