Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid

Veidnes oljeomlastningsanlegg i Nordkapp kommune

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-9 kunngjøres det herved at det igangsettes arbeid med områdereguleringsplan med konsekvensutredning for et mulig framtidig Veidnes oljeomlastningsanlegg i Nordkapp kommune.

Varslingsområdet omfatter gnr/bnr. 11/7 og 11/21. Området er uregulert, men avsatt til fremtidig næring, industri og havnevirksomhet i kommuneplanens arealdel. Forslagsstiller er Equinor Energy AS og Norconsult AS er fagkyndig. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning med planprogram.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en eventuell etablering av et anlegg for skip til skip oljeomlastning. 

Tiltaket omfatter etablering av kaier, servicebygg, veier og teknisk infrastruktur nødvendig for drift av anlegget. Forslagets konsekvenser for naturmiljø, maritime forhold, nærmiljø- og friluftsliv, lokale- og regionale virkninger, samiske interesser, reindrift, kulturarv og risiko- og sårbarhet skal utredes. 

Det varsles samtidig om igangsetting av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17. 

Et vedtak om bygging av et anlegg for skip til skip omlasting av olje er ikke fattet. Reguleringsplan­arbeidet vil avsluttes dersom et alternativt konsept til oljeomlasting velges. 

I forbindelse med høringsperioden vil det holdes et informasjonsmøte på Perleporten Kulturhus i Honningsvåg 14 mai kl. 18.30-20:30.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Planprogrammet ligger på https://www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer og i papirversjon på Rådhuset.

For evt. innspill til eller ytterligere opplysninger om regulerings­planen kontaktes: Norconsult AS v/ arealplanlegger Christian Trender telefon 997 96 059,  e-post: christian.trender@norconsult.com. Postadresse: Postboks 626, 1303, Sandvika

Frist for innspill til planarbeidet er 24.05.2019.

 

Vedlegg:

Forslag til planprogram Anlegg for oljeomlastning på Veidnes V02_Final.pdf

Varslingskart_A3.pdf