I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-3 varsles det herved om oppstart av utarbeidelse av detaljregulering av deler av Kamøyvær, Nordkapp kommune. Planområdet omfatter Russehavn og Bullvika – Hjalmarneset med nærliggende hav- og landområder. Videre omfatter planområdet Haugen, samt et område nordøst av Snørviknes. Eidet og relevante deler av Sjøveien er inkludert i planområdet. Planavgrensningene er vist i vedlagt kart.

Formålet med planarbeidet er regulering av området for moloforlengelse og utdyping av Russehavna, eller en alternativ utbygging i Bullvika. Reguleringen vil i tillegg omfatte massedeponi og et område for mindre masseuttak. Reguleringsarbeidet kan medføre endring og utfylling av gjeldende reguleringsplaner i området, jf plan- og bygningsloven § 12-14. Kamøyvær er en statlig fiskerihavn, og dette er et fiskerihavnetiltak.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til

Nordkapp kommune

Postboks 403

9750 Honningsvåg

 

Eller pr. epost til postmottak@nordkapp.kommune.no

Avgrensing kamøyvær.pdf

Deponi snørviknes 2.pdf