VARSEL OM OPPSTART AV ARBEIDE MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-19.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 har Nordkapp kommune startet prosessen med å utarbeide kommunal planstrategi for perioden 2016-19.

Planstrategien er et verktøy med formål å klargjøre hvilke planoppgaver som bør startes opp eller videreføres for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til:

- Utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunn og miljø

- Langsiktig arealbruk som ivaretar samordning mellom utbygging og vern

- Sektorenes planbehov

- Vurdering og prioritering av planoppgaver og behov for revisjon av kommunale planer

Gjeldende samfunnsplan ble vedtatt 26.09.2014 og vil være gjenstand for rullering i inneværende kommunestyreperiode. Kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse og ventes vedtatt i løpet av 2016. Honningsvåg sentrum er tatt ut av arealplanen og vil bli utarbeodet som kommunedelplan med oppstart i 2016.

Nordkapp kommune varsler med dette at arbeidet med kommunal planstrategi 2016-2019 er igangsatt. Nordkapp kommune ber om at eventuelle innspill blir gitt innen 1. mai 2016.

Innspill merkes "Planstrategi" og sendes pr epost til postmottak@nordkapp.kommune.no

Spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Vegard Juliussen på epost vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no eller pr telefon 784 76546