PPT er en rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, unge og voksnes opplæringssituasjon og behov for særskilt tilrettelegging. Tjenesten arbeider både på individ- og  systemnivå opp mot barnehager og skoler.

Hvilke tjenester kan vi tilby?

 • Samtaler med barn/unge og deres foresatte

 • Rådgivning/veiledning til foreldre, skoler og barnehager

 • Viderehenvise til 2.og 3.linjetjeneste

 • Utredning/tester/observasjoner

  Hva kan PPT hjelpe med ?
 • Språkvansker
 • Lese-og skrivevansker
 • Matematikk vansker

 • Sammensatte lærevansker

 • Kognitive vansker

 • Fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser

 • Emosjonelle vansker

 • Kommunikasjonsvansker
 • Samspillvansker
 • Lærevansker

Kontaktpersoner:

Oddny Thomassen, fagansvarlig for PPT               Tlf.: 78 47 65 77/45 91 8531                                                                                                                                 
Oddny.Thomassen@nordkapp.kommune.no

Aktuelle lover:

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven)