Nordkapp kommune etablerer akuttberedskap i barneverntjenesten fra og med 1.januar 2019. Dette med bakgrunn i Lov om barneverntjenester § 1-4, samt krav fra Bufdir om at alle kommuner skal ha barnevernfaglig kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid, slik at barn kan få øyeblikkelig hjelp fra barneverntjenesten i akutte krisesituasjoner.
Akuttberedskapen er en telefonvakt/hjemmevakt etter ordinær kontortid og i helger – og høytider. Telefonnummeret er : 413 68069