Avvikling av innsamling avfall for næring i kommunal regi

Nordkapp kommune meddeler med dette at kommunen ikke lenger har ansvar for innsamling av avfall for næringslivet i Nordkapp Kommune med virkning fra 1. juli 2015.

Dette med hjemmel i lov av 11. april 2003 der Stortinget vedtok å endre definisjonen av avfall i lov om forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (forurensningsloven) fra kategoriene forbruks- og produksjonsavfall til kategoriene nærings- og husholdningsavfall. Endringene trådte i kraft 1. juli 2004.

Alle næringsaktører er pliktig til å ha en godkjent renovasjonsløsning og alle står fritt til å  benytte den aktør de måtte ønske fra 1. juli. Det presiseres at det skal være et godkjent renovatør firma. Samtidig med at lovendringen trådte i kraft, ble det delegert myndighet til kommunene å føre tilsyn med besitter av næringsavfall etter forurensingslovens § 48.

Videre heter det at ”for å sørge for at kommunene ikke påføres økte kostnader som følge av disse oppgavene, anser departementet det som nødvendig å gi kommunene anledning til å kreve utgiftene knyttet til kontrollarbeidet dekket”.

Nordkapp kommune har med hjemmel i denne lov fått delegert myndighet etter forurensingslovens § 48 første ledd til å føre tilsyn med at besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall,  håndterer dette forsvarlig.

Nordkapp kommune vil etter 1. juli 2015 føre tilsyn og kontroll av alle næringsaktører der godkjent renoveringsløsning vil måtte dokumenteres. Valg av renovatør bes meldt inn til Nordkapp Kommune.

Per Ivar Pettersen/ teknisk sjef (sign)