Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt 2019

EIENDOMSSKATT FOR 2019 I NORDKAPP KOMMUNE

Kommunestyret i Nordkapp har i sitt møte 11. desember 2018, PS 61/18, vedtatt utskriving av eiendomsskatt i 2019 for samtlige eiendommer i Nordkapp kommune. Eiendomsskatten skrives ut basert på takster fastsatt etter re-taksering i 2017 med første gangs utskriving av eiendomsskatt i 2018.
Liste for offentlig ettersyn legges ut i 3 uker gjeldende fra 1. mars 2019 og inneholder følgende opplysninger:
1.       Matrikkelnummer (gårds, bruks og festenummer og eventuelt seksjonsnummer)
2.       Eiendomsskattetakst
3.       Bunnfradrag 
4.       Skattesats (promillesats)
5.       Utregnet eiendomsskatt for 2019

I tillegg:
•    Liste over eiendommer fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven §§ 5 og 7
•    «Rammer og retningslinjer for taksering»

Kommunestyrets vedtak går i korthet ut på følgende:
•    Eiendomsskatt skrives ut for alle eiendommer i Nordkapp kommune
•    Den alminnelige skattesatsen settes til 7 promille
For boliger og fritidseiendommer differensieres satsene og settes til 3 promille med et bunnfradrag på kr 150 000 pr boenhet. Bunnfradraget trekkes fra skattetaksten før eiendomsskatt beregnes.
Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7:
•    Det gjøres fritak for eiendomsskatt for eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger. Dette fremgår av eget vedlegg.
•    Det gjøres fritak for eiendomsskatt for bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes eiendomsskattekontoret og fremgår av eget vedlegg.
•    Det gjøres fritak for eiendomsskatt for nyoppførte boliger for en periode på 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig og de to påfølgende årene. Dette fremgår av eget vedlegg.

    Eiendomsskatten for 2019 skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. august.

    Lister over samtlige eiendommer i Nordkapp kommune og vedtatte «Rammer og retningslinjer for taksering» legges fra 1. mars 2019 ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Disse vil være tilgjengelig både på Nordkapp kommunes hjemmeside og på Nordkapp kommunes servicekontor på rådhuset. 
    Samtlige eiendomsbesittere vil får tilsendt en skatteseddel hvor blant annet eiendomsskattetakst og utlignet eiendomsskatt fremgår.
Klage over utskrevet eiendomsskatt rettes skriftlig innen 12. april 2019 til:
Nordkapp kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 403
9751 Honningsvåg.

Det er viktig å være oppmerksom på at klage over utskrevet eiendomsskatt kan gjøres hvert år, så lenge det ikke har vært klaget på samme forhold tidligere. Dette betyr at klager på forhold som er fremsatt i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt for 2018 ikke kan påklages på nytt i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt for 2019, jf. Esktl. § 19.

Klagen må merkes tydelige med avtalenummer, gårds- og bruksnummer og eventuelt feste- og seksjonsnummer (fremkommer på utsendt skatteseddel).

 

Vedlegg:
- Liste for offentlig ettersyn eiendomsskatt 2019
- Fritak for eiendomsskatt 2019 etter Esktl § 7
- Rammer og retningslinjer for takserin