Kommunestyret i Nordkapp har i sitt møte 17. desember 2019, PS 67/19, vedtatt utskriving av eiendomsskatt i 2020 for samtlige eiendommer i Nordkapp kommune. Eiendomsskatten skrives ut basert på takster fastsatt etter re-taksering i 2017 med første gangs utskriving av eiendomsskatt i 2018.

Liste for offentlig ettersyn legges ut i 3 uker gjeldende fra 28. februar 2020 og inneholder følgende opplysninger:

1.       Matrikkelnummer (gårds, bruks og festenummer og eventuelt seksjonsnummer)

2.       Eiendomsskattetakst

3.       Bunnfradrag

4.       Skattesats (promillesats)

5.       Utregnet eiendomsskatt for 2020

 

I tillegg:

  • Liste over eiendommer fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven §§ 5 og 7
  • «Rammer og retningslinjer for taksering»

 

Kommunestyrets vedtak går i korthet ut på følgende:

  • Eiendomsskatt skrives ut for alle eiendommer i Nordkapp kommune
  • Den alminnelige skattesatsen settes til 7 promille

For boliger og fritidseiendommer differensieres satsene og settes til 4 promille med et bunnfradrag på kr 150 000 pr boenhet. Bunnfradraget trekkes fra skattetaksten før eiendomsskatt beregnes.

Samtlige takster for boliger og fritidseiendommer er redusert med 30 % med virkning fom 2020.

Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7:

  • Det gjøres fritak for eiendomsskatt for eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger. Dette fremgår av eget vedlegg.
  • Det gjøres fritak for eiendomsskatt for bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes eiendomsskattekontoret og fremgår av eget vedlegg.
  • Det gjøres fritak for eiendomsskatt for nyoppførte boliger for en periode på 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig og de to påfølgende årene. Dette fremgår av eget vedlegg.

 

  • Eiendomsskatten for 2020 skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. august.

 

  • Lister over samtlige eiendommer i Nordkapp kommune og vedtatte «Rammer og retningslinjer for taksering» legges fra 28. februar 2020 ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Disse vil være tilgjengelig både på Nordkapp kommunes hjemmeside og på Nordkapp kommunes servicekontor på rådhuset.

 

  • Samtlige eiendomsbesittere vil får tilsendt en skatteseddel hvor blant annet eiendomsskattetakst og utlignet eiendomsskatt fremgår. Utsendelse vil skje gjennom «SvarUt» løsningen til kommunen og mottas i digital postkasse. De som ikke kan motta i digital postkasse vil få dette tilsendt på ordinært vis via posten.

 

Klage over utskrevet eiendomsskatt rettes skriftlig innen 10. april 2020 til:

Nordkapp kommune

Eiendomsskattekontoret

Postboks 403

9751 Honningsvåg.

 

Det er viktig å være oppmerksom på at klage over utskrevet eiendomsskatt kan gjøres hvert år, så lenge det ikke har vært klaget på samme forhold tidligere. Dette betyr at klager på forhold som er fremsatt i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt for 2019 ikke kan påklages på nytt i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt for 2020, jf. Esktl. § 19.

 

Klagen må merkes tydelige med avtalenummer, gårds- og bruksnummer og eventuelt feste- og seksjonsnummer (fremkommer på utsendt skatteseddel).

 

 

Vedlegg:

- Liste for offentlig ettersyn eiendomsskatt 2020

- Fritak for eiendomsskatt 2020 etter Esktl §§ 5 og 7

- Rammer og retningslinjer for taksering