Ergoterapeuten

  • kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene i hjem, fritid og barnehage/skole/arbeid

Tjenesten er organisert i Rehabiliteringstjenesten og inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings – og rehabiliteringstilbud både på sykestua, i hjemmetjenesten og på sykehjem. 

Ergoterapeuten utfører sitt arbeid både i private hjem, på kommunale helsetilbud som dagtilbud, korttidsopphold på sykestua, i sykehjem mm., og i barnehage og skole med behov aktiv tilrettelegging. I enkelte tilfeller utføres det også arbeidsplassvurderinger.

Målgruppe er barn, voksne og eldre som står i fare for eller har en funksjonsnedsettelse. Målet er å legge til rette for aktivitet, deltakelse, mestring og selvhjulpenhet i hverdagen.

Ergoterapeuten er kommunens kontaktperson ved behov for hjelpemidler. Dersom det trengs hjelpemidler til varig utlån vil ergoterapeuten kunne bistå deg i å søke på dette fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Nordkapp kommune har i tillegg ansvar for det kommunale hjelpemiddellageret dersom du har et kortvarig behov for hjelpemidler. Kontaktpersoner for kommunalt lager er ergoterapeut på telefonnummer 78 47 67 10 / 40 60 39 26 eller servicetekniker på telefonnummer 97 01 64 67.

Servicetekniker har ansvar for å kjøre ut hjelpemidler som er søkt på fra hjelpemiddelsentralen, monterer de, foretar enkle reparasjoner og gir opplæring i nært samarbeid med ergoterapeut. Servicetekniker er tilgjengelig mandag og torsdag 08.00 til 15.00 samt fredager fra 08.00 til 13.30.

Kontaktinformasjon

Ergoterapeut
Vårin Olsen
Tlf: 78 47 67 10 / 40 60 39 26
Epost: varin.eberg.olsen@nordkapp.kommune.no