Vedtak enst.:
Kommunestyret bifaller prosjektet og stiller seg bak innsendte søknad om tilskudd fra Fylkesmannens tilbakeholdte skjønnsmidler 2010.

Saksutredning
Fylkesmannen skal også i år utdele tilbakeholdte skjønnsmidler til delvis finansiering av utviklingstiltak i kommunene i Finnmark. Rådmannen ved kulturavdelingen har utarbeidet søknad om tilskudd på kr 900 000 av årets pott. Kommunens egenandel utgjør kr 500 000 (driftsbudsjettet for 2010), slik at totalkostnaden 1. år er beregnet til 1,4 mill. kr. Prosjektet forutsettes å strekke seg over 2 år. I søknaden om bidrag fra de tilbakeholdte skjønnsmidlene 2010, forutsettes gjentatt søknad i 2011..

Hovedmålet med prosjektet er å foreta en omstilling og reetablering av fritidstilbudet til barn og ungdom i kommunen, bl.a. ved å etablere en forebyggende enhet under kulturavdelingen som sikrer et kvalitativt godt forebyggende tilbud til barn og unge i kommunen.

I budsjettvedtaket for 2010 vedtok kommunestyret å gjeninnføre bevilgninger til forebyggende ungdomsarbeid på alle de små stedene i kommunen og i Honningsvåg, samt å reetablere ungdomsrådet.

Prosjektet retter seg mot ungdom i alderen 13 – 19 år. Sentral målgruppe er tilreisende ungdom 16 til 18 år, dvs. borteboende elever ved Nordkapp maritime fagskole og videregårende skole (75-80 elver årlig).

Fylkesmannen krever at søknaden forankres politisk gjennom vedtak i kommunestyret.

Ytterligere opplysninger fremgår av søknadsdokumentet, som ligger på saken.