Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer fra 1. august 2015!

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen foreslått satt til 405 000 kroner. Inntekstgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Hvilke barn har rett på gratis kjernetid?

Alle fire- og femåringer som oppfyller vilkårene i forskrift om foreldrebetaling § 3 sjuende ledd har krav på gratis kjernetid. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har nest siste og siste år i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart.

For eksempel kan barn som er født i 2011 og 2010, søke om fritak for foreldrebetaling for barnehageåret 2015-2016. Barn født i 2009 som har utsatt skolestart, kan også søke om fritak for barnehageåret 2015-2016.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Det må opplyses om samboerskap.

Man søker for et barnehageår av gangen, dvs. at man må søke på nytt ved nytt barnehageår.

De som faller inn under denne ordningen må søke om å få gratis kjernetid, søknaden sendes den barnehagen man har barn i.

Les mer om dette på denne nettsiden: http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/Moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

 

Frist for søknad for barnehageåret 2015/16 er satt til 15. september 2015.