Avdelingstyret II for helse, omsorg og sosiale tjenester vedtok 21. april 2017, sak 4/17 at forslag til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste, sendes på høring til Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt legges ut på åpen høring. Høringsfrist er satt til 5. juni 2017.

Vedtak i helse og sosialstyret

Høringsbrev - forslag til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Nordkapp kommune