Formålet med Individuell Plan (IP) og personlig koordinator er å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Herunder å sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølging av tjenestemottaker. Du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å ”få” tildelt ordningen Individuell Plan.

Planen skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjeneste apparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Den skal inneholde et helhetlig og begrunnet tjenestetilbud, der vurderinger og virkemidler er sammenfattet.
      
Rettigheten er hjemlet i flere lover og disse finner du her. Rettigheten utløseren plikt i hjelpeapparatet til å informere og igangsette arbeidet.
 
St.meld. nr.  21: ”Ansvar og meistring” definerer brukermedvirkning som:
”Rett til selv å bestemme over egne livsforhold og formulere egne mål”
Dette innebærer at bruker selv har et medansvar og skal være delaktig så langt det er mulig.
For å bistå brukeren i dette har Nordkapp kommune over tid gitt opplæring til koordinatorer slik at de bli rtrygg i rollen og i utarbeidelsen av det skriftlige dokumentet. Gjennom å ha engasjerte og motiverte koordinatorer som har gjennomgått vårt opplæringsprogram ønsker vi at brukerne av tjenestene skal oppleve et samordnet og koordinert tjenesteapparat.
 
Dersom du har spørsmål eller ønsker å søke om dette ta kontakt med koordinerende enhet:
Telefon: 78 47 67 07 eller på epost koordinerendeenhet@nordkapp.kommune.no
 
Tips og erfaringshefte fra Helsedirektoratet hvor et eksempel er fra Nordkapp.