I henhold til Plan- og bygningsloven § 13-1 innfører Nordkapp kommune midlertidig forbud mot tiltak for områder som omfattes av Varsel om oppstart av planarbeid - Eidet,Kamøyvær.

 

Nordkapp kommune innfører midlertidig forbud mot tildeling av tomt og byggetillatelser på ubebygd grunn, herunder regulerte byggeområder og sjøarealer, samt tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet for alle områder som omfattes av planområdet. Dette gjelder for eiendommene Gnr/Bnr 5/13 og 5/101.

Forbudet gjelder til 31.12.2021.

Bakgrunn for vedtaket er behovet for avklaring av planspørsmål i forbindelse med utarbeiding av ny reguleringsplan for Eidet:

    • Å løse den trafikale situasjonen ved å regulere en ryddig trafikal løsning med snuplass for trailere og busser samt parkering for biler, bobiler og busser.
    • Regulere sammenhengene fortausareal langs med sjøen for økt trivsel og trafikksikkerhet.

 

Kommunen kan samtykke i at et tiltak blir gjennomført selv om det er innført midlertidig forbud. Vilkåret er at det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Klagefrist er 3 uker fra denne kunngjøringen.

Klage sendes til:

Nordkapp kommune

Postboks 403, 9751 Honningsvåg