• Rullering av vann- og avløpsplan tas inn i 2017
  • Strategisk næringsplan tas inn med oppstart i 2017 og ferdigstilles i 2018
  • Trafikksikkerhetsplan framskyves til 2017

Strategiplanen kan kastes ned her:

Kommunal planstrategi 2016-19.pdf