I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeiedet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. forlag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Kommunal planstrategi 2016-19 kan lastes opp her:

Forslag til Kommunal planstrategi 16-19.pdf