Kommuneplanens arealdel 2015-2026 Plan-ID 2019-2016004. Kunngjøring av vedtak

I henhold til Plan- og bygningsloven § 11-15 kunngjøres det at kommuneplanens arealdel for Nordkapp 2015-2026 ble vedtatt av kommunestyret 13.10.2016.

Kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel kan ikke påklages jfr. Plan- og bygningsloven § 11-15.

Arealdelen ble vedtatt med en del endringer i både plankart og bestemmelser i forhold til høringsforslaget. De viktigste endringen er:

  • Hytteområdene F1 (Kåfjord), F2 (Porsangvik), F3 (Rasskjeila) og F4 (Stranddalen) med utfyllende bestemmelser er unntatt rettsvirkning grunnet innsigelse fra Sametinget. Det må settes et maksimalt antall hytter for hvert av områdene. Det skal gjøres en vurdering av samla belastning av nye og planlagte tiltak for hvert av distriktene som tilføyes enten til konsekvensutredning eller i planbeskrivelsen.
  • Nordkapp-halvøya er tatt ut av vedtaket i påvente av en egen planløsning.
  • Et område innerst i Risfjorden i Kamøyvær er tatt ut av vedtaket i påvente av plan for tilrettelegging for næringsvirksomhet.
  • Akvakulturområdet i Vedbotn er tatt ut av vedtaket i påvente av måleresultater på alternativ lokalitet i Strandbukta.
  • Bestemmelsene pkt 2.0 er påført maksimal størrelse på hytter og sjøhus 

Plandokumnetene kan lastes ned her:

Protokoll vedtak.pdf

KP_Nordkapp_241016.pdf

ROS-analyse KPA Nordkapp.pdf

Konsekvensutredning.pdf

Nordkapp-bestemmelser og retningslinjer.pdf

Planbeskrivelse .pdf