Kommuneplanens arealdel 2015-2026 Plan-ID 2019-2016004. Kunngjøring av vedtak

KOmmunestyret i Nordkapp gjorde 13.10.2016 følgende vedtak:

I henhold til Plan- og bygningsloven § 11-15 følgende vedtak gjort for kommuneplanens arealdel for Nordkapp 2015-2026 ble vedtatt av kommunestyret 13.10.2016.

Arealdelen ble vedtatt med en del endringer i både plankart og bestemmelser i forhold til høringsforslaget. De viktigste endringen er:

  • Hytteområdene F1 (Kåfjord), F2 (Porsangvik), F3 (Rasskjeila) og F4 (Stranddalen) med utfyllende bestemmelser er unntatt rettsvirkning grunnet innsigelse fra Sametinget. Det må settes et maksimalt antall hytter for hvert av områdene. Det skal gjøres en vurdering av samla belastning av nye og planlagte tiltak for hvert av distriktene som tilføyes enten til konsekvensutredning eller i planbeskrivelsen.
  • Nordkapp-halvøya er tatt ut av vedtaket i påvente av en egen planløsning.
  • Et område innerst i Risfjorden i Kamøyvær er tatt ut av vedtaket i påvente av plan for tilrettelegging for næringsvirksomhet.
  • Akvakulturområdet i Vedbotn er tatt ut av vedtaket i påvente av måleresultater på alternativ lokalitet i Strandbukta.
  • Bestemmelsene pkt 2.0 er påført maksimal størrelse på hytter og sjøhus 

Punktene 1 og 2 er effektuert ved at de er tatt inn i bestemmelsene. Punkt 3 er i prosess; Planprogram for områderegulering av Nordkapp-halvøya ble vedtatt av kommunestyret 09.11.2016.

Punkt 4: Sametinget varslet innsigelse til mangelfull KU for omfanget av utvidelse av hyttefeltene Porsangvik og Stranddalen, samt at hyttefeltene i Kåfjord, Porsangvik, Rasskjeila og Stranddalen ikke var gitt maksimalt antall hytter for hver felt. Dette er imøtekommet, og Sametinget har i brev frafalt sitt innsigelsesvarsel.

 

Felt

Nåværende antall

Økning

Totalt

f1: Kåfjord

23

5

28

f2: Porsangvika

33

5

38

f3: Rasskjeila

20

10

30

f4: Stranddalen

33

5

38

Totalt

109

25

134

Tabell 1 Maks antall hytter i felt

Punkt 5. Måleresultatene fra alternativ lokalitet i Strandbukta tilsier at Vedbotn har de beste forutsetninger for akvakultur. Oppsummering av målingene er vedlagt saken.

Punkt 6. Området innerst i Risfjorden er i prosess ved at det er i gangsatt en privat detaljregulering av området med formål fisketurisme. Oppstartmøte er avholdt og oppstartsvarsel ble gitt i lokal media og på kommunens hjemmeside i uke 1 i 2017.

Som oppfølging av vedtak gjort 1.10.2016 vedtok kommunestyret i møte 08.03.2017 følgende vedtak:

-  Rådmannens forslag til maks antall hytter i feltene f1, f2, f3 og f4 vedtas tatt inn i arealplanens bestemmelser

-  Akvakulturlokalitet i Vedbotn vedtas tatt inn i arealplanens kart og bestemmelser  

Kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel kan ikke påklages jfr. Plan- og bygningsloven § 11-15.

Sakens dokumenter kan lastes opp her:

Konsekvensutredning.pdf

KP_Nordkapp_241016.pdf

Nordkapp-bestemmelser og retningslinjer.pdf

Planbeskrivelse .pdf

ROS-analyse KPA Nordkapp.pdf

Måleresultater Vedbotn.pdf

KS prot 8317.pdf