Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring av vedtak Midleritidig forbud mot tiltak på Nordkapp-halvøya

Midleritidig forbud mot tiltak på Nordkapp-halvøya
 
Kommunestyret i Nordkapp fattet i møte 15.10.2019 følgende vedtak:
 
Det ilegges bygge og deleforbud jf plan og bygningslov § 13-1 for området Nordkapphalvøya avgrenset sør ved Kjæftavann - Vestfjorden. Dispensasjon fra forbudet, dvs samtykke til tiltak jf § 13-1 tredje ledd delegeres planutvalget. Bygge- og deleforbudet trer i kraft umiddelbart.
 
Midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1 er enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, og er underlagt behandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel IV til VI herunder reglene om forhåndsvarsling, begrunnelse, underretning og klage, jf. forvaltningsloven §§ 16, 24, 25, 27 og 28. 
 
Klageinstans
Fylkesmannen er klageorgan for enkeltvedtak fattet av kommunestyret.
 
Klagefrist
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part jf forvaltningsloven § 29. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.