I følge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra Grieg Seafood AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – Flåtetilknytning ved lokalitet 29596 Misjona i Nordkapp kommune:

 

Kommune:                  Nordkapp

Søker:                         Grieg Seafood AS

Søknaden gjelder:       Flåtetilkytning

Størrelse:                    2700 t

Lokalitet:                    Misjona

Kartref.:                      N 70˚ 53,126’ Ø 25˚ 29,230’

Kontaktperson:           Kåre Aas tlf.: 97 69 82 42

 

Nordkapp kommune har vurdert søknaden til å være i tråd med kommuneplanens arealdel.

 

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn i Nordkapp kommune på servicekontoret, dokumentene kan lastes ned her: 

Akkreditert lokalitetsundersøkelse Misjona.PDF.pdf

Anleggsskisse GSM07.PDF.pdf

Arealplan anlegg GSM06.PDF.pdf

Farled lokaliteter GSM02.PDF.pdf

Fiskeridirektoratet.pdf

Fortøyninger strøm GSM05.PDF.pdf

Koordinater GSM01.PDF.pdf

Lokaliteter villaks GSM03.PDF.pdf

Oversendelse av søknad - FFK.pdf

Strøm Misjona, spredning.PDF.pdf

Utslipp kabler GSM04.PDF.pdf

 

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Nordkapp kommune, postboks 403 9751 Honningsvåg eller epost: postmottak@nordkapp.kommune.no innen 3. desember 2018. For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema