#1829143Nordkapp KommunevåpenI henhold til Plan- og bygningsloven § 13-1 innfører Nordkapp kommune midlertidig forbud mot tiltak for områder som omfattes av kommuneplanens arealdel.

Nordkapp kommune innfører midleritidig forbud mot tildeling av tomt og byggetillatelser på ubebygd grunn, herunder regulerte byggeområder og sjøarealer, samt tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet for alle områder som omfattes av kommuneplanens arealdel.
Forbudet gjelder til 01.10.2013.
Bakgrunn for vedtaket er behovet for avklaring av planspørsmål i forbindelse med utarbeiding av ny kommuneplan med tilhørende rullering av arealplan. Behovet er forsterket etter vedtaket om ilandføring av oljen fra Skrugard/Havis til Veidnes i Nordkapp kommune.
Kommunen kan samtykke i at et tiltak blir gjennomført selv om det er innført midlertidig forbud. Vilkåret er at det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.
Vedtaket er hjemlet i delegasjonsreglement pkt 9.10 vedtatt av Nordkapp kommunestyre 28.09.2010 sak 42/10
Vedtaket kan påklages , jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Klagefrist er 3 uker fra denne kunngjøringen. Klage sendes til:
Nordkapp kommune
Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg