Dette er en presentasjon av en oversikt over tilgjengelige og ubebygde tomter i Storbukt, Honningsvåg og Nordvågen pr vår 2018. De aller fleste tomtene som inngår i oversikten er i regulerte felt, men ikke nødvendigvis opparbeidet. Der feltene ikke inngår i egen regulering omfattes de av formålet «Bebyggelse og anlegg» i arealplanen. En del av tomtene er ikke opparbeidet, men vil opparbeides ved tildeling.

Område

Adresse

Reg.plan

Antall ubebygde (se kommentarer)

Seppoladalen

Elvebakken

Seppoladalen nedre (94)

6

Seppoladalen

Skytterveien

Solbakken/Skyttervegen (97)

2

Seppoladalen

Sildreveien

Arealplanen

2

Nordvågen

Kjelvikveien

Omreg. Eliasjordet (02)

2

Elvebakken

Antall tomter i opprinnelig regulering er 10. antallet reduseres til 6 grunnet vanskelige topografiske forhold.

Skytterveien

Her er det regulert inn 2 eneboligtomter i enden av rundkjøringen/snuplassen til Skytterveien som grenser ned mot Solbakken, Holmbukt. Tomtene er ikke opparbeidet. Vann og avløp må knyttes til nærliggende infrastruktur.

Kjelvikveien  

Det er 2 ledige tomter i regulert område ytterst i Vika i Nordvågen med adresse Kjelvikveien. Gjeldende tomter er ikke opparbeidet.

Sildreveien

Sildreveien 4a og 2a er i dag parkering, men regulert til eneboliger. V/A i umiddelbar nærhet

Andre områder

Nye boliger og boligområder i Honningsvåg sentrum forbeholdes flermannsboliger

Disse føringene vil være styrende for Områderegulering av Honningsvåg sentrum. Det anbefales ikke at disse områdene benyttes til eneboliger.

Juledagsnes

På Juledagsnes er det et åpent område mellom Laksefjordgata 25 og 31. Området er i Brente Steders Regulering (BSR) regulert til friområde. Opparbeidelseskostnader er ikke beregnet.

Menes

På Menes er det et friområde (BSR) nedenfor flerbrukshallen med anvendbart areal på 2-3000 m2. Opparbeidelseskostnader er ikke beregnet.

Elvedalen

Vi ser ikke for oss at områdene ovenfor Brochmannhaugen blir bebygd av værmessige årsaker. Derimot er det fullt mulig å fylle igjen selve Elvedalen og bygge flermannsboliger i terrasse, både ovenfor og nedenfor tverrforbindelsen.