Midlertidig forbud mot tiltak på ubebygde land- og sjøarealer i Nordkapp kommune vedtatt 22.02.2013 videreføres. Bakgrunn for vedtaket er at kommunen har startet arbeidet med ny arealplan. Kommunen kan etter søknad samtykke i at tiltak blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Boligtomter i regulerte felt som er opparbeidet tas ut fra forbudet. Forbudet gjelder til 30.06.16. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 13-1. Avgjørelsen kan påklages.