Tjenestene er i hovedsak regulert etter følgende lovverk:

 • Forvaltningsloven
 • Arbeid og velferdsforvaltningsloven (NAV loven)
 • Folketrygdloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Introduksjonsloven (Flyktninger)
 • Arbeidsmarkedsloven
 • NAV loven

Fagområder:

 • Arbeidssøkere
 • Arbeidsmarkedstiltak
 • Sykemeldte
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uføretrygd
 • Enslige forsørgere
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Flyktninger

Hovedmålet til NAV er å få flere i arbeid og aktivitet.

NAV skal være tydelig- tilstede- og løsningsdyktig 

NAV skal ha et utstrakt samarbeid med arbeidsgivere generelt og øvrige kommunale tjenester. Vekst Nordkapp er en sentral samarbeidsaktør i forbindelse med avklaring av personer med nedsatt arbeidsevne.

De siste 2 årene har det vært en økende digitalisering i NAV i forbindelse med selvbetjeningsløsninger. Alle statlige ytelser kan søkes elektronisk via nav.no
Det er også muligheter til å kommunisere digitalt med NAV kontoret, via nav.no

NAV kundesenter betjener alle telefoner som kommer til NAV og har bred fagkompetanse. Dersom kundesenteret ikke kan svare på ulike forespørsler, får NAV Nordkapp overført samtalen. Hvis den aktuelle saksbehandleren ikke er tilgjengelig, får kunden en garanti om å bli tilbake ringt senest innen 48 timer.  i 90 % av tilfellene blir kunden tilbake ringt samme dag.

Åpningstid:
Mandag, onsdag og fredag
Fra kl. 12-14
Tlf. 55 55 33 33 

Kontaktinformasjon:
Øyvind Svane Kjosbakken
NAV leder
Tlf: 92 03 13 99
Epost: oyvind.svane.kjosbakken@nav.no