Nordkapp helsesenter har fire sykehjemsavdelinger: Fjellstua, Kjelvikstua, Nordkappstua og Vågenstua. Vågenstua er en skjermet enhet og ligger i et eget bygg. Nordkapp Helsesenter har tilsammen 28 enerom og 3 dobbeltrom.

Vårt hovedfokus er å gi hver enkelt pasient en trygg, omsorgsfull og forutsigbar hverdag. Vi legger stor vekt på å ivareta den enkeltes ressurser og personlige ønsker, og gir støtte og omsorg der pasienten ikke klarer å ivareta sin egenomsorg. Trivsel og trygghet er et grunnleggende element, og vi ønsker å inkludere pårørende i miljøet rundt pasienten.
Ulike aktiviteter i hverdagen er viktig for de eldre. 
Å øke kompetansen blant ansatte i forhold til demensomsorgen er et prioritert område. Vi deltar i den nasjonale satsningen "ABC demens".
For nytilsatte har vi utarbeidet et opplæringsprogram for å sikre at alle får lik opplæring med god kvalitet.

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder langtidsenheten
Liss Thomassen
Tlf: 78 47 67 25
Epost: liss.thomassen@nordkapp.kommune.no