Nordkapp kommune tildelt spillemidler for to kulturbyggprosjekter.

Nylig ble i overkant av 1,3 mill. kroner fordelt til ulike kulturbyggprosjekter i fylket. Vedtaket ble gjort i møte i hovedutvalget for kultur, folkehelse- og samferdsel.
Tilskuddene til kulturbygg har gjennom flere år vist seg å være av stor betydning for utvikling av kulturlivet i Finnmark. De siste årene har fylkeskommunen imidlertid mottatt svært få søknader om spillemidler til kulturbygg.
Hovedutvalgsleder, Geir Ove Bakken, ønsker ikke å spekulere i årsakene til at det kommer inn såpass få søknader, men skulle gjerne sett at kommunene i større grad prioriterer arbeidet med slike tilskuddsordninger.

Søknadsrundene i 2016 og 2017 vitner om at flere har fått kjennskap til ordningen, og at kunnskapen om søknadsprosesser er bedre kjent enn tidligere. Det er søkt om tilskudd til både kino, kulturhus, formidlingslokale for billedkunst og samfunnshus. Det er også god geografisk spredning på søknadene, noe som er svært positivt.
Alle prosjektene som søkte om midler i 2017 ble tildelt midler. Ved fordelingen av spillemidler til kulturbygg mottok følgende fire prosjekter tilskudd:

1. Nordkapp kino og kultursal – Nordkapp kommune: Kr. 637 000,-
2. Terminal B – Formidlingslokale for billedkunst – Pikene på broen - Sør-Varanger kommune: Kr. 362 000,-
3. Gjesvær samfunnshus – Gjesvær bygde- og idrettslag: Kr. 115 000,-
4. Krampenes samfunnshus – Bygdelaget Fremad: Kr. 221 000,-

Nordkapp kino og kultursal ble i 2016 tildelt kr. 603 000,- i spillemidler. Byggeprosjektet har dermed fått innvilget til sammen kr. 1.240.000 i spillemidler.