Lensmannskontoret i Nordkapp – bemanning.

Nordkapp kommune er kjent med at fungerende politimester i Vest-Finnmark har foreslått å redusere bemanningen ved lensmannskontoret i Nordkapp med en stilling. Nordkapp kommune aksepterer ikke at forslaget realiseres og krever at bemanningen ved lensmannskontoret i Nordkapp opprettholdes.

Det vises til at politimesteren i Vest-Finnmark begrunner sitt forslag med nedgang i antall straffesaker i Nordkapp kommune fra 2008 – 2009. Dette er alt for tynt og vi frykter at dette vil bidra til en uønsket utvikling !

Nordkapp kommune er meget glad for den positive utviklingen i antall straffesaker. Vi vil imidlertid peke på følgende svikt i politimesterens argumentasjon:
 

•Man kan ikke se bort i fra at noe av reduksjonen i antall straffesaker i Nordkapp skyldes ordinære årlige svingninger. Det er alt for tynt å dra så vidt bastante slutninger, som politimesteren gjør, på grunnlag av endringer på kun ett år.
 
•Vi håper og ønsker at reduksjonen i antall straffesaker i Nordkapp kommune vil vare over tid. Vi vet at lensmannskontoret i Nordkapp har gjort et systematisk og meget godt forebyggende politiarbeid over tid. Vi håper og tror at reduksjonen i antall straffesaker bl.a. er et resultat av dette arbeidet. En reduksjon i bemanningen vil trolig medføre reduksjon i innsatsen på forebyggende politiarbeid også. Det vil kunne snu den positive straffesaksutviklingen, noe som slett ikke er ønskelig, ting henger nøye sammen her. Det er helt uforståelig for oss at politimesteren er villig til å sette den positive straffesaksutviklingen i Nordkapp på spill.

•Å dimensjonere politibemanning utelukkende med bakgrunn i statistikken på antall straffesaker er helt feil. Nordkapp lensmannskontor har, som nevnt foran, lagt ned mye arbeid og innsats i forebyggende virksomhet. Denne føres i statistikk. I tillegg er det mange andre oppgaver som heller ikke føres i statistikk, men som et lokalt politikontor ikke har egne konsulenter og/eller avdelinger til å gjøre.

Nordkapp kommune har en politibemanning tilsvarende 1,56 årsverk pr. 1000 innbygger. En reduksjon i bemanningen på et årsverk vil medføre at kommunen vil ha en politidekning tilsvarende 1,25 årsverk pr. 1000 innbyggere, noe som i tilfelle gir den laveste politidekningen i hele fylket. Dette er en uakseptabel utvikling og ikke i tråd med nasjonale målsettinger, som er en dekning på 2,0 pr 1000 innbyggere innen 2020. Vi vil peke på at Nordkapp kommune ikke har hatt reduksjon i folketallet i 2009, tvert imot, alt tyder på at vi har hatt en liten økning (den offisielle statistikken er ikke publisert ennå). I tillegg er det i Nordkapp kommune, i store deler av året (mai – september), et meget stort antall mennesker, som langt overstiger kommunens innbyggertallet i kommunen.

Vi krever at bemanningen ved Nordkapp lensmannskontor opprettholdes og ber politimesteren trekke sitt forslag.

Med hilsen
Nordkapp kommune
Kristina Hansen
Ordfører