Ungdomsrådet er et politisk uavhengig hørings- og innflytelsesorgan som møtes cirka en gang i måneden. Der tar de opp saker som engasjerer barn og ungdom, og kommer med innspill på saker i kommunen som berører barn og ungdom. Per i dag er det 6 medlemmer i ungdomsrådet.
Sekretærens oppgave, vil være å skrive møtereferater, og ellers følge opp ungdomsrådet med råd og veiledning. Hun eller han vil også ha et tett samarbeid med rådhuset, og være bindeleddet mellom ungdomsrådet og kommunen.
Er dette noe for deg, kan du ta kontakt med oppvekst- og kultursjef Mads Stian Hansen eller kulturkonsulent Monica Nilsen.