Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planforslag Nordkapp-halvøya er sendt til politisk behandling

I flere hundre år har Nordkapp vært landets fremste turistmål, med mange besøkende fra hele verden. Nordkappfjellet er viktig for lokalbefolkningen, og er en viktig del av sjela for de som bor- og er i fra kommunen. 
 
Områdereguleringen skal bidra til å sikre større lokale ringvirkninger- og innflytelse, samtidig som man skal skape forutsigbare rammebetingelser for en reiselivsnæring som er så viktig for lokalsamfunnet. 
 
Områdereguleringen omfatter hele Nordkapphalvøya. Bedre tilrettelegging av ruten ut til Knivskjellodden, bevaring av historisk sti fra Hornvika, god forvaltning av naturressurser er alle viktige elementer av planen. En sterkere regulering av fremtidig aktivitet i området står sentralt.
 
Planforslaget har skapt et stort engasjement og Nordkapp kommune fikk til sammen 46 ulike innspill i siste runde. 
 
Hva vil planforslaget kunne forbedre ved forvaltningen av Nordkapp-halvøya?
 
1. Friområde/grønnstruktur på nordspissen av platået
 
-          Området utenfor Nordkapp hallen får endret status fra opparbeidet turistområde til friområde/grønnstruktur
-          Områdets karakter som utmark skal bevares
-          Ingen ny bebyggelse over terreng tillates innenfor friområde
-          Nordkapp hallen kan utvides med 1000m2 men vil kreve detaljregulering
-          Ingen ny sti på yttersiden av platået
-          Strengere krav til forvaltning av friområde i planbestemmelser
-          Det vil kunne tillates mindre tiltak som skal bedre sikkerheten og øke naturopplevelsen
 
2. Oppgraderte trafikale løsninger 
-          Økt kapasitet for shuttlebusser
-          Effektiv og sikker trafikkavvikling
-          Strengere krav til utformingen av parkering:
  • Parkeringsområdene oppgraderes og inndeles i ulike soner.
  • Tidsbegrenset parkering.
  • Nytt område for allmennheten med personbilparkering for de som ønsker å benytte utendørsområdet, med avgift
  • Sommer og vinterparkering for shuttle-/cruise- og hurtigrutebusser. Ingen tidsbegrensninger sommerstid
-          Utfartsparkering Knivskjellodden
 
3. Bevaring av Hornvikas unike karakter og historisk verdi:
-          Alle tiltak utover vedlikehold vil måtte omsøkes fylkesmannen og sametinget
 
4. Økte lokale ringvirkninger gjennom:
-          Stabil og forutsigbar forvaltning
-          Tidsbegrensninger på parkeringen
-          Begrensninger i antall overnattingsplasser på platået
-          Bedre trafikkavvikling gjennom shuttlebussterminal 
 
Myndighetene har ikke bestridt det foreliggende planforslaget.
 
Det gjelder med unntak av to underpunkter i planbestemmelser IV.3. Grønnstruktur, punktene b) «Nødvendig teknisk infrastruktur tillates innenfor området», og d) «Det tillates gangveger, plasser, møblering og andre mindre tiltak som tilrettelegger for naturopplevelse og turisme».  De konkrete punktene er blitt omformulert i dialog med fylkesmannen i Troms- og Finnmark og rådmannen anmodet om at innsigelsen frafalles.
 
Å utarbeide en god plan er krevende, og tar tid. I tillegg må man gjøre mange avveininger og kompromisser for å imøtekomme de ulike hensyn.  Ny områdeplan svarer riktignok ikke på, og kan ikke løse alle forhold i diskusjonen om Nordkapps fremtid. Rådmannen vil takke alle som har kommet med innspill i en lang og krevende prosess, og takker så mye for engasjementet rundt denne saken.
 
Områderegulering Nordkapp-halvøya skal behandles i kommunestyret den 20. juni.
 
Sakfremlegg med vedlegg finner du her