Flere reinbeitedistrikter er avhengig av pramming, transport med landgangsfartøy, for å flytte reinen til og fra sommerbeite. Reineiere som har behov for pramming, må søke om pramming til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fristen er 15. februar for vårpramming og 15. juli for høstpramming.

Vilkår for å få pramme

For å få pramme rein, må siidaandelen ha et faktisk og geografisk behov. Hvis den økonomiske rammen som er satt for prammingen gjør at Fylkesmannen må prioritere blant søkerne, skal de som har prammet tidligere prioriteres.

Opplastingsstedene må ha nødvendig infrastruktur som ivaretar dyrevelferden etter dyrevelferdsloven. Prammegjerder må være vedlikeholdt og funksjonelt når prammingen skal foregå. Fylkesmannen kan også stille krav til landanlegg for å sikre en rasjonell og sikker opplastning. Reineier har ansvaret for reinen under overfarten.

Reineier betaler en egenandel på 15 kroner per rein som prammes.


Søknad om pramming

 

De som har behov for pramming, søker til Fylkesmannen i Troms og Finnmark på eget skjema. Frist for søknad for høstprammingen er 15. juli, og frist for søknad for vårprammingen er 15. februar. Skjemaet finner du her(Landbruksdirektoratet). 

Søknad om pramming sendes til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens Hus, 9815 Vadsø

Eller til e-post: fmtfpost@fylkesmannen.no


Seilingsplan og oppmøte

 

Seilingsplanen er en prioritert liste over de siidaandelene som har fått tildelt prammeplass. Planen angir tidspunkt og opplastingssted. Siidaandeler som er tildelt prammeplass har plikt til å være klar til pramming på oppsatt opplastningssted og tidspunkt som står i seilingsplanen. Ubegrunnet forsinkelse kan gjøre at siidaandelen nektes pramming. 

Det kan bli endringer i seilingsplanen både før og under prammingen. Alle må derfor følge med slik at de får med seg eventuelle endringer. 

Selingsplan pramming våren 2019

 


Gi beskjed om endringer

Den økonomiske rammen for pramming gir kun grunnlag for 31 døgn med pramming fordelt på vår- og høstpramming. Bruker vi mye tid på vårprammingen, får vi mindre tid til høstprammingen. Det er derfor viktig at du gir Fylkesmannen i Troms og Finnmark beskjed umiddelbart dersom du bestemmer deg for å ikke pramme likevel, får redusert behov for pramming eller vil endre opplastingssted.