Til Finnmark fylkeskommune
v/fylkesordfører, fylkesråd, medlemmer av KNS

RUTEKUTT I BÅT- OG BUSSRUTER
Vest-Finnmark regionråd har i møte 27. mai 2010 drøftet den situasjonen som er oppstått ved at fylkeskommunen nå foreslår store innskrenkninger i ruteproduksjonen og enstemmig vedtatt å gi følgende uttalelse:

Vest-Finnmark Regionråd konstaterer at rutekuttene som er foreslått både på sjø og land, i all hovedsak gjelder ruteproduksjon i Vest- Finnmark. Dette er svært betenkelig og er rutekutt som setter kommunikasjonen mellom lokalsamfunn langt tilbake i tid. VFR stiller seg svært undrende til at man på en så enkelt måte foreslår rutekutt og stiller spørsmål om det er foretatt en konsekvensvurdering av forslagene?

Innsparingene som skal foretas for å bringe økonomien i balanse er så betydelig at man må kreve at fylkestinget behandler saken. På den måten vil fylkestinget få se helheten i den økonomiske forvaltningen og om nødvendig kunne gjøre omprioriteringer slik at aktiviteter og virksomheter som er bærende for Vest- Finnmark ikke rammes.

VFR er av den formening at hele ruteproduksjon og de kommunikasjonstilbud som er både på sjø og land, nå er moden for en total gjennomgang og det er et behov for nytenking. Samfunnene i Vest-Finnmark endrer seg og folks og næringslivets transportbehov opp gjennom årene er betydelig endret. VFR tror derfor det er et behov for en total gjennomgang av hele ruteproduksjonen både mht bussruter, båtruter, materiellstandard og størrelse, kvalitet og ikke minst prissetting av tilbudene.

Med hilsen
Vest-Finnmark Regionråd
Arvid Mathisen
daglig leder