A
Ansvarsrett - søknad

B
Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav eller minimumsnorm
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass - overføring, endring, permisjon, oppsigelse
Barnehageplass - søknad
Bolig og avlastningstiltak for funksjonshemmede - søknad
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Boligtilskudd - søknad
Bålbrenning - søknad om tillatelse

E
Enkeltvedtak - klage

F
Ferdigattest – søknad
Forhåndskonferanse - bestilling
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjennomføringsplan
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

H
Helse- og omsorgstjenester - søknad

I
Igangsettingstillatelse - søknad

K
Kartbestilling
Kommunal bolig - søknad
Kommunal tjeneste - klage
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense - egenerklæring
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - oppsigelse av plass
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding

L
Ledig stilling - søknad
Ledsagerbevis - søknad
Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement
Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

M
Midlertidig brukstillatelse - søknad
Motorferdsel i utmark - søknad

N
Nærmiljøtilskudd - søknad

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Omsorgsstønad - søknad
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Oppmålingsforretning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon
Overnatting - melding

P
Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Påmelding kulturskolen

R
Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder
Renovasjon - klage

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serveringsbevilling - søknad
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte
Skole - Fritak fra religionspregede aktiviteter i skolen - melding
Skole - innmelding 1. trinn
Skole - Klage på karakterer
Skole - Krav om sletting av gyldig fravær
Skole - Leksehjelp - påmelding/endring/avmelding
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - permisjon fra undervisning - søknad
Skole - Særskilt tilrettelegging av eksamen/heldagsprøve - søknad
Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)
Sommerjobb - søknad
Store arrangement - melding til brannvesenet
Søknad på parkeringskort for bedrifter

T
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tillatelse til våtrom i eksisterende bygning - søknad
Tiltak - melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing
Torg-/salgsplass - søknad
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad
Trygde-/omsorgsbolig - søknad
Trygghetsalarm - søknad

U
Utslippstillatelse - søknad