Pressemelding
 
Tilskudd til verdiskapingsprosjekter 2018
Til eiere og forvaltere av kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Nå er det mulig å søke verdiskapingsmidler for 2018.
I regjeringens budsjettforslag for 2018 er det satt av 8 mill. kroner til verdiskapingsprosjekter over kapittel 1429 post 77.
 Tilskuddsposten skal stimulere til at kulturminner, kulturmiljøer og landskap blir tatt i bruk som grunnlag for økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell utvikling. Tilskudd gis til satsinger som synliggjør og integrerer kulturminnefeltet i lokal og regional utvikling og som samtidig sikter mot en koordinert og langsiktig forvaltning og bruk av kulturminneverdiene. 
Søknader knyttet til næring, økonomisk verdiskaping og allmennyttige samfunnsformål er prioritert. 
Det blir lagt vekt på om søknadene 
 -er politisk forankret i planer og strategier og har kommune, fylkeskommune eller Sametinget som aktive deltakere 
 -har medfinansiering fra fylkeskommune eller Sametinget 
 -involverer eiere, bedrifter, frivillige og institusjoner 
 -er integrert med andre satsinger i kulturminnepolitikken, slik som fredning, verdensarv, by-og stedsutvikling, landskapsforvaltning mv 
-tar i bruk nye metoder, verktøy og teknologi 
-har overføringsverdi. 
Vi oppfordrer eiere og forvaltere å søke tilskudd.
Søknadsfristen til Finnmark Fylkeskommune er 4. januar 2018 og svar kan forventes etter mars 2018. 
Søknaden sendes Finnmark Fylkeskommune v/Kultur-, kulturminne-  og miljøavdelinga, Postboks 701, 9815  VADSØ
 
Kontaktperson:
 Kari Oinas
 Rådgiver
 Tlf.: 789 63 148
Epost kari.oinas@ffk.no