Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I K L M N O P R S T V ?

ا
البرنامج التمهيدي للوافدين الجدد من اللاجئين

A
Adressetildeling
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt
Barnehageplass
Basic schooling - Right to free education
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Bilstønad
Bolig - oppføring av ny bolig
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Byggetiltak som ikke krever søknad og tilatelse

D
Den kulturelle skolesekken

E
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes psykososiale skolemiljø

F
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Forurenset grunn - bygging og graving
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

K
Karakterer - klageadgang

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Pleie i livets sluttfase
PP-tjenesten
Psykiske helsetjenester

R
Renovasjon
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm

V
Vaktmester - ambulerende
Vannforsyning - drikkevann
Videregående opplæring for voksne