De lokale utviklingsverkstedene skal fokusere på stedsutvikling. Innspill fra disse skal danne grunnlag for fokusområder på hovedverkstedet. Nordkapp kommune samarbeider med Høgskolen i Finnmark, som skal drive prosessen.

Det er formannskapet som har vedtatt å dra i gang denne prosessen. Tiltaket styres av en styringsgruppe og det er/blir oppnevnt stedlige representanter som knyttes til styringsgruppa og som skal være lokale koordinatorer.

Utviklingsverkstedene arrangeres som folkemøter. Til hovedverkstedet vil det bli inviterte deltakere. Deltakerlista for hovedverkstedet er ikke endelig fastsatt enda, men sammensetningen skal være så bred og representativ som det går an; fra fiskevær, organisasjoner, idrett, kultur, ungdom, eldre, næringsforeninger etc. i tillegg til regionale aktører så som Finnmark Fylkeskommune og Innovasjon Finnmark.

Vi vil skape arenaer for samling av krefter og fokus på utvikling, for å involvere og mobilisere enkeltmennesker og miljøer, for samarbeid på kryss og tvers for å se mulighetene i lag. Det tror vi er viktig og den beste måten å få positiv samfunnsutvikling på.

Utviklingsverkstedene holdes slik: i Skarsvåg 3. mai, i Kamøyvær og Nordvågen 4. mai, i Gjesvær 5. mai og i Honningsvåg 6. mai. Hovedverkstedet blir i Honningsvåg 19. – 20. mai.

Prosessen vil også bli koblet opp mot kommuneplanarbeidet og planens samfunnsdel.

Nordkapp kommune er en mulighetenes kommune, men vi må arbeide hardt og systematisk for å skape realiteter og resultater av mulighetene. Vi trenger samarbeid og samhandling. Vi må mobilisere og samle alle krefter. Vi må ha dialog for å definere målsettinger og for dra lasset i lag mot fastsatte mål sier ordfører Kristina Hansen.