Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om bygge- og deleforbud

Det varsles herved om midlertidig bygge- og deleforbud for området Bærvika i Nordkapp kommune.

Det varsles herved om mulig midlertidig bygge- og deleforbud jf. PIb § 13-1 for området Bærvika avgrenset av vannskille og ut i sjø i Nordkapp kommune (se kartvedlegg nedenfor). Området er en del av gbnr 4/1, kommune 5435, Nordkapp.

Hensikten med det midlertidige bygge- og deleforbudet er å hindre at det blir utført deling av eiendom, samt bygge- eller anleggsarbeid som kan være til hinder for pågående arealplanlegging og eventuelle framtidig reguleringsplan.

Det kan være hensiktsmessig å sikre området med hensynssoner og arealformål for å ivareta kvaliteten på vannkildene i Bærvika. Dette vil være i tråd med nasjonale forventinger:

«… Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av kommunale planer.»

og Regjeringens forventninger

«Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for rensing ved produksjon av drikkevann reduseres»

Nordkapp kommune har i tråd med overordnet regelverk til hensikt å beskytte drikkevannskilder og sørge for en helhetlig forvaltning av råvann. Dette bygger på flere regelverk, herunder Vannforskriften, Vassdragsloven, Drikkevannsforskriften, Plan- og bygningsloven, Forurensingsloven, Folkehelseloven mv.

Kommunen har jf. Plb § 13-1 tredje ledd anledning til å innvilge tillatelse til tiltak innenfor området. En slik tillatelse vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering. Eventuelle merknader til varselet sendes Nordkapp kommune innen mandag 28. april 2021. Saken vil deretter bli behandlet i Planutvalget for Nordkapp kommune.

 

gsAAAAASUVORK 5CYII=

 

wCceniCbN  2mwAAAABJRU 5ErkJggg==