Det varsles med dette om igangsetting av reguleringsarbeid på østsiden av Skutneset i medhold av plan og bygningsloven § 12-3.

Formålet med reguleringsplanen er å kunne bygge et anlegg for fisketurisme med kai/brygge, båthus, og utleieenheter. Viktige momenter i reguleringsplanen vil være omfang av byggeområdet, utnyttelsesgrad, byggehøyde, adkomst og parkering.

Asplan viak AS er engasjert av Kjell Bjørnar Ingebrigtsen til å utføre planarbeidet. Grunneiere, naboer og offentlige instanser varsles med brev. For nærmere informasjon vises det til oppstartsmaterialet som kan lastes opp her:

Varsel om oppstart av planarbeid.pdf

Varslingskart.pdf

Innspill/opplysninger rettes til Asplan viak innen 6. juli 2016.

 

Allan Hjorth Jørgensen

Sundrejordet 4, 3570 Ål.

Tlf. 98804251

aal@asplanviak.no