Det varsles med dette om igangsetting av reguleringsarbeid i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-8. Planområdet ligger innerst i Risfjorden ca. 2 km fra Kamøyvær i
Nordkapp kommune. Tiltaket er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel, og
det er derfor stilt krav til konsekvensutredning. Planprogrammet for konsekvensutredningen
sendes parallelt ut på offentlig ettersyn i medhold av § 7 i forskrift om konsekvensutredning.

Oppstartsdokumenter kan lastes opp her:

Varsel om oppstart av planarbeid.pdf

Planprogram .pdf

Varslingskart_020117.pdf