Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart av revisjon av eksisterende og nye scooterløyper i Nordkapp kommune

Det varsles herved om igangsetting av revisjon av Forskrift om snøskuterløyper, Nordkapp.

Gjeldende skuterløyper med tilhørende forskrift er vedtatt av fylkesmannen med hjemmel i motorferdselloven § 5, tredje ledd. Denne hjemmelen oppheves 19.juni 2021, etter denne dato vil ikke eksisterende skuterløyper være gyldige.  Det er derfor igangsatt en prosess for utredning og fastsetting av både nye og eksisterende løyper.  Adgang til å etablere snøskuterløyper til fornøyelseskjøring er hjemlet i motorferdselloven (§ 4a) og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (§ 4a).
 
Ved fastsetting av løyper og bestemmelser om bruk av løyper skal kommunen ta særskilt hensyn til:
 
-         Støy 
-         Friluftsliv 
-         Naturmangfold 
-         Bolig- og hytteområder 
-         Landskap 
-         Kulturminner og kulturmiljø 
-         Sikkerhet for de som kjører og andre
 
I tillegg gjelder følgende begrensninger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper:
 
-         Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder.
-         Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.
-         Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.
-         Løypene kan kun legges over utmark og islagte vassdrag, jf. motorferdsellovens formålsbestemmelse.3
-         Kommunen kan ikke legge løype over en eiendom før grunneieren har samtykket til det.
-         Kryssinger av fylkes- og riksveier skal godkjennes av Statens vegvesen.
 
Før løypenettet vedtas, skal virkningene av løypeforslaget utredes og sendes på høring. Kommunen vil involvere berørte rettighetshavere, myndigheter, interessegrupper og brukere før forslag til løypenett sendes ut på høring. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriftsvedtaket kan påklages av grunneiere, rettighetshavere, berørte organisasjoner og sektormyndigheter, jf. motorferdselforskriften §4a åttende ledd.
 
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til forskrift om snøskuterløyper med tilhørende løypetraseer, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS, på tromso@multiconsult.no med kopi til Nordkapp kommune på postmottak@nordkapp.kommune.no innen 01.11.2020.
 
Vi ber om at forslag til endringer av traseer tegnes inn på kart og legges ved innspill, www.nordatlas.no /www.norgeskart.no har tegnefunksjoner som kan brukes til dette.

Løypekart kan lastesned her
 
Spørsmål til revisjonsarbeidet kan rettes til Nordkapp kommune:
Vegard Juliussen: Tlf: 932 18 319, Mail: vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no