Det varsles med dette om igangsetting av regule-ringsarbeid for Kobbhola i medhold av plan og bygningsloven § 12-3.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av et tankanlegg på Kobbholl-nesset. Videre vil planen regulere land- og sjø-arealer i området til industri og kaianlegg.

Asplan viak AS er engasjert av Nordkappregio-nen havn IKS til å utføre planarbeidet. Grunnei-ere, naboer og offentlige instanser varsles med brev. For nærmere informasjon vises det til opp-startsmaterialet som kan lastes ned her:

Varsel om oppstart av planarbeid.pdf

Varslingskart_080617.pdf

Varslingskart_KP_080617.pdf

Varslingskart_Ortofoto_080617.pdf

Innspill/opplysninger rettes til Asplan viak innen 29. juni 2017.

Kontakt Asplan Viak:

Allan Hjorth Jørgensen

Sundrejordet 4, 3570 Ål.

Tlf. 98804251

aal@asplanviak.no