Fylkesmannen har med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag vedtatt å stenge følgende snøscooterløyper i Nordkapp kommune fra og med fredag 29 . April grunnet vanskelige beiteforhold for rein i området:

Løype nr. 1: Fra Repvåg via Strandalen til Raggevàrri med sammenknytning til løype nr. 1 i Porsanger kommune.

Løype nr 2: Fra Reinelva, langs E 69 til løype nr. 1.

Løype  nr 4: Fra E 69 innenfor Porsangervika, opp dalen via andre, tredje og fjerdedalsvann til Biersajàrvi - derfra mot nord til løype nr. 3.