Formål
I lov om voksenopplæring:
Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv.  Loven skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrker og samfunnsliv

Skolens lovgrunnlag er hjemlet i Opplæringslovens §§ 4A-1, 4A-2. 
Opplæring organisert spesielt for voksne
Lov om voksenopplæring § 1:
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring av 11.03.05 (Introduksjonsloven).
Elevene har rett og plikt til minimum 600 timer norsk med samfunnskunnskap, hvorav 50 timer samfunnskunnskap skal gis på et språk de behersker.

Tilbudet om opplæring i norsk med samfunnskunnskap har eksistert lenge. Først som et frivillig tilbud til voksne. I 2000 kom de første flyktningene til Nordkapp og derav også økt behov for språkopplæring. I 2004 kom introduksjonsloven og kommunene ble pålagt å gi språkopplæring til flyktninger og innvandrere. Antallet har variert, men fra 2009 har det vært jevn tilstrømming av flyktninger og innvandrere. Kommunen har siden gjort vedtak om å bosette flere flyktninger.

I 2017 flyttet Voksenopplæringa i Nordkapp inn i nye lokaler. Dette gjør at vi kan ta imot flere elever og vi har startet opp med grunnskole for voksne innvandrere. 

Hvis interessen for norskopplæring blant arbeidsinnvandrere/europeere er stor nok, vil vi også starte opp et norsktilbud på ettermiddag/kveldstid fra høsten av.

For tiden jobber det tre lærere ved skolen, som daglig underviser ca 45 elever. 

Besøksadresse
Nordkappveien 2 A
9750 Honningsvåg

9750 Honningsvåg

Kontaktinformasjon
Adm. leder
Rudolf Davidsen
Epost: Rudolf.Davidsen@nordkapp.kommune.no                                                        
Telefon: 78 47 65 10

Lærer
Unni Pedersen
Epost: Unni.Pedersen@nordkapp.kommune.no                                                                 
Telefon: 78 47 66 14

Lærer                                                                                                                                
Camilla Lyder                                                                                                                            
E-post: Camilla.Lyder@nordkapp.kommune.no                                                                          
Telefon: 78 57 66 13